تاريخ : جمعه 28 آبان1389
ارسال توسط شریفی
 
تاريخ : دوشنبه 28 بهمن1387
برای دریافت  روی عبارت زیر کلیک کنید.

سوالات ترموشیمیارسال توسط شریفی
ارسال توسط شریفی
 
تاريخ : پنجشنبه 21 آذر1387
برای دریافت فایل کلیک کنید.

شیمی3ارسال توسط شریفی
 
تاريخ : چهارشنبه 20 آذر1387
برای مشاهده به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب...
ارسال توسط شریفی
 
تاريخ : شنبه 18 آبان1387

 

۱- اگر 22 گرم گاز کربن دی اکسید در 25 لیتر محلول 02/0 مولار لیتیم هیدروکسید وارد شود و با آن واکنش دهد، واکنش‌دهنده‌ی محدود کننده کدام است و چند گرم لیتیم کربنات تشکیل می‌شود؟

(1-g.mol : 16 O= , 12,C= 1H=)

1)     ‌لیتیم هیدروکسید- 37       2) کربن دی اکسید- 5/18   3) کربن دی اکسید- 37   4) لیتیم هیدروکسید- 5/18

 

۲- اگر 25/25 گرم پتاسیم نیترات 80 درصد خالص بر اثر گرما به میزان 50 درصد، در دمای بالاتر از °C 500 تجزیه شود، چند مول گاز آزاد می‌شود؟ (1-g.mol : 16 O= , 39,K= 14N=)

1) 175/0               2) 257/0             3) 815/0                  4) 25/1   

 

۳- اگر جرم یک نمونه‌ی نیتریک اسید 80 درصد خالص با جرم یک نمونه‌ی سدیم هیدروکسید 63 درصد خالص برابر باشد، نسبت شمار مول‌های نیتریک اسید به شمار مول‌های سدیم هیدروکسید،‌کدام است؟

(1-g.mol : 23 Na= , 16 O= , 14,N= 1H=)

1) 25/0                     2) 40/0                  3)‌50/0                  4) 65/0      ارسال توسط شریفی
 
تاريخ : دوشنبه 15 مهر1387
رديف توضيحات لينك دانلود
1 خلاصه درس و تمرين بخش 1 و 2 دريافت نمونه سوال
2 دي ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 82 كشوري دريافت نمونه سوال
4 خرداد 83 كشوري دريافت نمونه سوال
5 شهريور ماه 83 كشوري دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 83 كشوري دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
8 شهريور ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال


ارسال توسط شریفی
 
تاريخ : یکشنبه 8 اردیبهشت1387

Question 1:

Calculate the entropy change (J/mole.K) of the reaction. The molar entropies [ΔS] are given in brackets after each substance.

Br2(g) [264.3] + F2(g) [219.7]           2 BrF(s) [246.6]

 

a)   -9.2
b)   +9.2
c)   +15.3
d)   -237.4
e)   -126.3

Question 2.

Which of the following reactions is associated with the most negative change in entropy?

 

a)   NH3(g) + HCl(g)                NH4Cl(s)
b)   N2(g) + 3 H2(g)                   2 NH3(g)
c)   4 NH3(g) + 7 O2(g)                4 NO2(g) + 6 H2O(g)
d)   K(s) + O2(g)                  KO2(s)
e)   CO(g) + 2 H2(g)                 CH3OH(l)

Question 3.

Which of the following reactions is associated with the most positive change in entropy?

 

a)   C(s, graphite) + H2O(g)                CO(g) + H2(g)
b)   2 CH4(g) + O2(g)                  2 CH3OH(l)
c)   N2(g) + O2(g)                  2 NO(g)
d)   2 CO(g) + O2(g)                 2 CO2(g)
e)   2 H2O2(l) + N2H4(l)                N2(g) + 4 H2O(g)

 

 ارسال توسط شریفی

اسلایدر